กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 4 จังหวัดภาคใต้ ล็อคดาวน์ อีกครั้งหลังคลายล็อค ได้ 3 วัน

ประกาศล็อกดาวน์โควิด01
ประกาศล็อกดาวน์โควิด

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) มีคำสั่งให้ ล็อคดาวน์ ปิดสถานที่ก่อสร้าง ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ห้ามรับประทานอาหารในร้าน หรือรวมกลุ่มจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ รื่นเริงต่างๆ เว้นแต่เป็นงานที่เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีเท่านั้น ห้างสรรพสินค้าสามารถเปิดได้ถึง 3 ทุ่ม ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน

ข้อกำหนดมาตรการ ล็อคดาวน์ อีกครั้ง ประกอบไปด้วย

ข้อ 1. มาตรการเร่งด่วนเพื่อสกัดกั้นการระบาดในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ

สำหรับเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด กรุงเทพฯ-ปริมณฑล และพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี ให้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน เพื่อควบคุมและชะลอการระบาดของโรคโควิด 19

ล็อคดาวน์อีกครั้ง

ข้อ 2. การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาให้มีคำสั่งปิดแคมป์คนงานทุกประเภท ห้ามเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นการชั่วคราว อย่างน้อย 30 วัน กำหนดเงื่อนไขตรวจตรา การเดินทาง เข้า-ออก สถานที่พักอาศัยและโดยรอบ ตรวจสอบสุขาภิบาลให้เป็นการตามมาตรการควบคุมโรค

ล็อคดาวน์อีกครั้ง

ข้อ 3. การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการและโรงงานเขตพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะแบบ “Bubble and Seal” ตามที่ทางราชการกำหนด โดยกระจายครอบคลุมไปยังพื้นที่ต่างๆ ตามที่ได้ประเมินสถานการณ์ไว้

ข้อ 4. มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน เฉพาะในเขตพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

4.1 การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถให้บริการเฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น (Take Home)

4.2 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เปิดดำเนินการได้ถึงเวลา 21.00 น. ห้ามรวมกลุ่มจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ รื่นเริง เพิ่มเติม โรงภาพยนตร์ ศูนย์อาหาร เพิ่มระยะห่างตามมาตรการ social distancing

ล็อคดาวน์

ข้อ 5. มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในเขตชุมชน

ให้เจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมโรค เข้าตรวจคัดกรองเชิงรุก เร่งค้นหาผู้ติดเชื้อ เพื่อจำแนกและจำกัดเขตพื้นที่ระบาด

ข้อ 6. การให้ความช่วยเหลือประชาชน

ตามมาตรการควบคุมโรค ข้อที่ 5 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับผลกระทบ จากคำสั่งปิดสถานที่หรือจำกัดการเดินทาง โดยเฉพาะกลุ่มเปาะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ หรือบุคคลที่ควรได้รับการช่วยเหลือตามความเหมาะสม

ข้อ 7. กำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและตรวจคัดกรองการเดินทาง

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ เพื่อคัดกรองการเดินทาง เข้า -ออก ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด กรุงเทพฯ-ปริมณฑล และพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ 10 จังหวัดให้ปฏิบัติตามนี้ คือ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นๆ ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ของประชาชนทั่วไป ให้ดำเนินการเท่าที่จำเป็น เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อประชาชนและพนักงานเจ้าหน้าที่

ล็อคดาวน์

ข้อ 8. การปราบปรามผู้กระทำผิดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่โรค

ให้พนักงานเจ้าหน้า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจตราไม่ให้มีการลักลอบรวมกลุ่มมั่วสุม หรือกระทำการที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบเล่นการพนัน การเสพยาเสพติด ลักลอบเดินทางหรือขนย้ายแรงงานต่างด้าว อาจต้องถูกดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป ให้พนักงานเจ้าหน้าทุกฝ่าย เตรียมรับแจ้งเบาะแส เหตุฉุกเฉิน และเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่และอำนาจ

ล็อคดาวน์

ข้อ 9. มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง

ให้ดำเนินการมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพื่อลดการเดินทางและการติดต่อสัมผัสระหว่างบุคคล โดยเฉพาะหน่วยงานหรือสถานประกอบการ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ข้อ 10. การงดจัดกิจกรรมทางสังคม

ให้ประชาชนงดจัดกิจกรรมทางสังคม ลักษณะการสังสรรค์ จัดเลี้ยงรื่นเริง เว้นแต่เป็นงานที่เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม หรือได้รับการอนุญาตแล้วเท่านั้น

ล็อคดาวน์อีกครั้ง

สรุปมาตรการ 10 ข้อ สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

1.การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถให้บริการเฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น (Take Home)

2.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เปิดดำเนินการได้ถึงเวลา 21.00 น. ห้ามรวมกลุ่มจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ รื่นเริง

3.ห้ามจับกลุ่มรวมตัวมั่วสุม จัดกิจกรรมรวมกลุ่มไม่เกิน 20 คน และต้องขออนุญาต

4.เดินทาง เข้า -ออก ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นๆ ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

สามารถรับข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด 19 เพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊กที่นี่ และรอฟังประกาศเปลี่ยนแปลงได้ที่ เว็บไซต์ราชกิจจจานุเบกษา

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *